การบอกกล่าว

MySQL Query:SELECT p.itemid,p.title,p.catid,p.thumb,p.thumb1,p.thumb2,p.linkurl,p.hits,p.company,p.username,p.introduce,c.domain,c.linkurl companyUrl,c.thumb companyThumb,ct.catname,ct.linkurl categoryLinkurl FROM [pre]products_5 AS p LEFT JOIN [pre]company AS c ON p.username=c.username LEFT JOIN [pre]category AS ct ON p.catid=ct.catid WHERE p.keyword LIKE '%ที่นั่งวิศวกรรมมนุษย์%' OR p.keyword LIKE '%เก้าอี้คอมพิวเตอร์%' OR p.keyword LIKE '%เก้าอี้สำนักงาน%' ORDER BY p.itemid DESC LIMIT 0,12
MySQL Error:Table '[pre]category' is marked as crashed and should be repaired MySQL Errno:0
Message:MySQL Query Error