การบอกกล่าว

MySQL Query:SELECT `catid`,`catname`,`parentid`,`arrparentid`,`thumb`,`linkurl` FROM `[pre]category` WHERE moduleid=5 AND parentid=1232 ORDER BY listorder,catid ASC
MySQL Error:Table '[pre]category' is marked as crashed and should be repaired MySQL Errno:0
Message:MySQL Query Error